symbol korupciapng 

PROTIKORUPČNÉ MANAŽÉRSTVO


Korupcia patrí k najväčším spoločenským problémom, a to v celosvetovom meradle. Každoročne sa v korupčných schémach preleje viac ako 1 bilión dolárov vo forme úplatkov. Následkom sú chýbajúce finančné zdroje, znižovanie kvality života, narastanie chudoby a znižovanie dôvery verejnosti nielen voči štátnym orgánom, ale aj voči podnikateľom.


ISO 37001

Aj napriek snahe bojovať proti korupcii na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, zostáva korupcia naďalej závažným problémom. Práve preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a podporovať etiku v podnikaní a pri správe vecí verejných. Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia protikorupčného manažérstva.  Systém sa vzťahuje na malé, stredné a veľké spoločnosti a organizácie vo všetkých oblastiach podnikania, vrátane organizácií pôsobiacich v rámci verejného a neziskového sektora.

ISO 37001 berie do úvahy trend smerom k radikálnejšiemu prístupu proti korupcii a hospodárskej kriminalite. Táto nová norma tiež podporuje rozvoj vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu. Podobne ako všetky normy systému riadenia, ISO 37001 je založená na štruktúre High Level Standard, a preto môže byť ľahko integrovaná do existujúcich systémov riadenia Compliance. Norma je založená na norme ISO 19600 s cieľom definovať komplexný systém riadenia Compliance, pričom previazanosť oboch noriem je  často dôvodom pre ich spoločnú implementáciu vo firmách (t.j. v rámci jedného procesu implementácie a certifikácie).

Výhodou normy ISO 37001 je jej flexibilita bez ohľadu na veľkosť a odvetvie spoločnosti, jej medzinárodná porovnateľnosť a možnosť externej certifikácie.


COMPLIANCE


Za účelom úspešného získania certifikácie podľa normy ISO 37001, musí byť vykonaná séria krokov a opatrení na dosiahnutie súladu s predpismi (Compliance). Inými slovami, implementácii  systému protikorupčného manažérstva vo firme, by mala spravidla predchádzať implementácia systému Compliance. Napríklad prijatie interných predpisov upravujúcich protikorupčné stratégie a programy, zhodnotenie rizík korupcie prostredníctvom Due Dilligence, definovanie katalógu korupčných rizík a zavedenie procesov krízového riadenia pre prípady dokázaného korupčného správania. Certifikácia pre normu ISO 37001 tiež poskytuje zainteresovaným stranám (klientom, obchodným partnerom, verejným inštitúciám a štátnym orgánom) dôkazy o existencii štandardných vnútropodnikových procesoch uplatňujúcich protikorupčné štandardy, ako aj dôkaz o fungujúcom systéme riadenia Compliance.


CERTIFIKÁCIA


V prípade záujmu sme pripravení poskytnúť Vám bližšie informácie o podmienkach riadenia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001, pripraviť Vás na certifikáciu a zabezpečiť certifikáciu pre ISO 37001 prostredníctvom nášho zmluvného partnera.