INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť CLS Advisory, spol. s r.o., so sídlom: Zochova 6-8/754, 811 03 Bratislava, IČO: 43 804 756, zápis v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48785/B (ďalej aj len ako “Spoločnosť“) si Vás dovoľuje informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou a to v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

A. PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom je spoločnosť CLS Advisory, spol. s r.o., so sídlom: Zochova 6-8/754, 811 03 Bratislava, IČO: 43 804 756, zápis v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48785/B.

B. ÚČELY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

a. Dodávatelia a odberatelia: za účelom spravovania zmluvného vzťahu a plnenia povinností spojených so zmluvným vzťahom (evidencia zmlúv, kontrola zmlúv, plnenie zmluvných povinností a pod.);
b. Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie povinností Spoločnosti na úseku účtovníctva, clá a daní;
c. Marketing: za účelom propagovania Spoločnosti a jej produktov;
d. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: plnenie povinností Spoločnosti na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu;
e. Registratúra: plnenie povinností Spoločnosti na úseku správy registratúry a archívnictva.

C. ROZSAH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

a. na účel Dodávatelia a odberatelia:
i. identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,
ii. kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,
iii. platobné údaje dodávateľa/odberateľa,
iv. ostatné údaje dodávateľa/odberateľa, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;
b. na účel Účtovníctvo a daňová agenda:
i. identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,
ii. kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,
iii. platobné údaje dodávateľa/odberateľa,
iv. ostatné údaje dodávateľa/odberateľa, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;
c. na účel Marketing:
i. identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa a iných osôb, ak na to udelili súhlas,
ii. kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa a iných osôb, ak na to udelili súhlas,
iii. ostatné údaje dodávateľa/odberateľa a iných osôb, ak na to udelili súhlas, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;
d. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu:
i. identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,
ii. kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,
iii. platobné údaje dodávateľa/odberateľa,
iv. kópie dokladov dodávateľa/odberateľa,
v. údaj, či ide o politicky exponovanú osobu a/alebo sankcionovanú osobu,
vi. údaje o konečných užívateľoch výhod,
vii. ostatné údaje dodávateľa/odberateľa ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;
e. na účel Registratúra:
i. identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,
ii. kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,
iii. údaje dodávateľa/odberateľa ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu.

D. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovných právnych základoch:
a. na účel Dodávatelia a odberatelia: zmluvný vzťah a opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu;
b. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie zákonnej povinnosti;
c. na účel Marketing: súhlas so spracúvaním osobných údajov;
d. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: plnenie zákonnej povinnosti;
e. na účel Registratúra: plnenie zákonnej povinnosti.

E. ZÍSKAVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje pre jednotlivé účely nasledovne:
a. na účel Dodávatelia a odberatelia: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa;
b. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa;
c. na účel Marketing: od Vás, ak ste na to udelili súhlas;
d. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa; z verejne dostupných zdrojov;
e. na účel Registratúra: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa.

F. INFORMÁCIA, ČI IDE O ZÁKONNÚ ALEBO ZMLUVNÚ POŽIADAVKU NA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ako prevádzkovateľ vyžaduje Vaše osobné údaje ako zákonnú alebo zmluvnú požiadavku v prípade nasledovných účelov:
a. na účel Dodávatelia a odberatelia: zmluvná a zákonná požiadavka;
b. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: zákonná požiadavka;
c. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: zákonná požiadavka;
d. na účel Registratúra: zákonná požiadavka.

G. INFORMÁCIA, ČI DOCHÁDZA K SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE PRÁVNEHO ZÁKLADU OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Spoločnosť ako prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem.

H. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje:
a. na účel Dodávatelia a odberatelia po dobu: trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení;
b. na účel Účtovníctvo a daňová agenda po dobu: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
c. na účel Marketing po dobu: do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
d. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu po dobu: počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Vami a Spoločnosťou, prípadne aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán;
e. na účel Registratúra po dobu: ukladajúcu zákonnými predpismi na úseku správy registratúry.

I. INFORMÁCIA O VAŠICH PRÁVACH AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Spoločnosť ako prevádzkovateľ si Vás ako dotknutú osobu dovoľuje informovať, že voči Spoločnosti si môžete uplatniť nasledovné práva: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť.

J. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade ak ste ako dotknutá osoba udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľovi, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať a to nasledovným spôsobom: zaslaním emailovej správy na emailovú adresu: office@complianceexperts.sk.

K. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ĎALŠÍM OSOBÁM

Spoločnosť ako prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným príjemcom:
a. sprostredkovateľom: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 120490/B;
b. iným prevádzkovateľom: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 49513/B.

L. INFORMÁCIA O PRENOSOCH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.

M. INFORMÁCIA O PROFILOVANÍ/AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ

Spoločnosť ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a automatizované rozhodovanie.


N. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI UPLATNENIA VAŠICH PRÁV

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať Spoločnosť na t. č. + 421 908 349 908 prípadne na e-mailovej adrese: office@complianceexperts.sk. V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, môžete si ich prezrieť na http://www.complianceexperts.sk/gdpr

CLS Advisory, spol. s r.o./01/08/2020