symbol outsourcingpng 

PREČO OUTSOURCING


Outsourcing, t.j. zabezpečovanie kľúčových činností prostredníctvom služieb od externého dodávateľa, má v oblasti segmentu nami poskytovaných konzultačných služieb nesporné výhody        Kvalitný outsourcing okrem iného umožňuje manažmentu firmy:

  • sústrediť sa na kľúčové obchodné procesy a trhové ciele
  • zvýšiť efektívnosť a kvalitu prevádzky podniku prostredníctvom využívania nastavených štruktúrovaných procesov
  • prístup k profesionálnym expertom pre konkrétnu odbornú oblasť a využívanie špecializovaných vedomostí expertov v dynamicky sa meniacom legislatívnom prostredí
  • flexibilitu nasadenia kvalifikovaných externých zdrojov podľa potreby a zdieľanie odbornej a vedomostnej bázy dodávateľa outsourcingových služieb
  • využívať softvérové nástroje na analýzu, skúmanie a vykazovanie obchodných údajov, získavanie informácií, preverovanie a monitoring obchodných partnerov bez ďalších dodatočných nákladov
  • znížiť zaťaženie vnútornej infraštruktúry a interných ľudských zdrojov, čiže eliminovať potrebu budovania interných oddelení a ich personálneho a technického vybavenia
  • účinné zníženie finančných nákladov alokovaných na in-house služby pre oblasť Compliance, AML, GDPR a informačnú bezpečnosť alebo nákup takýchto čiastkových poradenských služieb od externých poradcov