symbol consultantpng 

KONZULTAČNÉ SLUŽBY


Okrem štandardných služieb sme našim klientom pripravení poskytnúť 

aj ďalšie služby spočívajúce napr. v  

  • zabezpečení procesu ISO certifikácie firmy (komplexné služby prípravy na certifikáciu pre ISO normu v spolupráci s certifikačnou autoritou)
  • spolupráci pri kontrolách, auditoch, due diligence pre audítorské a poradenské spoločnosti

  • poradenstve v oblasti protikorupčného manažérstva (ISO 37001)

  • korporátnych a administratívnych službách pre obchodné spoločnosti.