symbol osobne udajepng 

KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Bezpečnosť spracúvania osobných údajov je pre spoločnosť CLS Advisory, spol. s r.o., so sídlom: Zochova 6-8/754, 811 03 Bratislava, IČO: 43 804 756, zápis v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48785/B (ďalej aj len ako “Spoločnosť“) jednou z priorít a preto si Vás dovoľuje informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

 A.     SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔLEŽITÉ POJMY

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi údajov; napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. O spracúvanie osobných údajov pôjde bez ohľadu na to, či sa tieto operácie vykonávajú automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Ide teda o akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých ste boli už identifikovaný alebo je možné Vás identifikovať.

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

Automatizované rozhodovanie je rozhodnutie, ktoré hodnotí osobné aspekty dotknutej osoby a ktoré sa zakladá výlučne na automatizovanom spracúvaní (bez ľudského zásahu).

Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov (najmä využitím rôznych technológií bez ľudského zásahu), ktorá používa osobné údaje na vyhodnotenie určitých osobných aspektov (napr. predvídania správania, preferencií a pod.), pokiaľ vedie k právnym účinkom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňujú.

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda Vy, ak ide o Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a zároveň osobné údaje spracúva vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ je teda ten, kto inicioval spracúvanie Vašich osobných údajov s určitým zámerom (účelom), ktorý si určil a spracúvanie riadi. Vo vzťahu k Vám je teda prevádzkovateľom Spoločnosť.

Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Rozdiel oproti prevádzkovateľovi spočíva v tom, že sprostredkovateľ nemá vlastný zámer (účel), prečo by spracúval Vaše osobné údaje. Robí tak iba na základe poverenia a pokynov prevádzkovateľa a v jeho mene. Môže ísť napríklad o spoločnosti, ktoré naša Spoločnosť využíva na pomoc pri rôznych službách a pod.

Príjemca je osoba, ktorej sa osobné údaje poskytujú.

Účel je dôvod, pre ktorý naša Spoločnosť spracúva osobné údaje.

Súhlas je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu potvrdí a vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vopred vymedzenom rozsahu. Ide teda o Váš súhlas, že prevádzkovateľ môže spracúvať určené osobné údaje v určenom rozsahu.

Dozorný orgán je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

B.     ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

a)     zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti  

Vaše osobné údaje sa budú spracúvať zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne a len na základe určeného právneho základu. Spoločnosť bude spracúvanie osobných údajov vykonávať len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov a internými predpismi.

b)     zásada obmedzenia účelu

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s určenými účelmi.

c)     zásada minimalizácie údajov

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov ide vždy len o tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

d)     zásada správnosti

Spoločnosť dbá na to, aby spracúvala len aktuálne a správne osobné údaje. V prípade, že Spoločnosť zistí neaktuálnosť osobných údajov, je povinná vykonať opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.

e)     zásada minimalizácie uchovávania

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a len vo forme ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb.

f)     zásada integrity a dôvernosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

g)     zásada zodpovednosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje len v súlade s platnou právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov.

C.     PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov je prevádzkovateľom Spoločnosť.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ nesie plnú zodpovednosť za zákonné a správne spracúvanie osobných údajov.

D.     ÚČELY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.      Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

a.       ak ste našim dodávateľom alebo odberateľom (resp. klientom našej Spoločnosti);

b.     ak máte záujem o využívanie služieb našej Spoločnosti (potencionálny klient Spoločnosti).

 

2.      Ak je splnená požiadavka na spracúvanie podľa predchádzajúceho bodu, Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledovné účely:

 

a.    Dodávatelia a odberatelia: za účelom spravovania zmluvného vzťahu a plnenia povinností spojených so zmluvným vzťahom (evidencia zmlúv, kontrola zmlúv, plnenie zmluvných povinností a pod.);

b.     Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie povinností Spoločnosti na úseku účtovníctva, clá, daní;

c.       Marketing: za účelom propagovania Spoločnosti a jej produktov;

d.     Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: plnenie povinností Spoločnosti na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu;

e.       Registratúra: plnenie povinností Spoločnosti na úseku správy registratúry a archívnictva.

 

E.     ROZSAH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME

 

1.    Vaše osobné údaje spracúva Spoločnosť ako prevádzkovateľ vždy na vopred určený konkrétny účel, a to v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie požadovaného účelu. Nižšie uvedený výpočet osobných údajov neznamená, že všetky osobné údaje spracúvame. Spoločnosť získava osobné údaje od Vás ako dotknutej osoby, a len v tom rozsahu ich spracúva.

 

2.       Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

 

a.       na účel Dodávatelia a odberatelia:  

i.     identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,

ii.     kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,

iii.     platobné údaje dodávateľa/odberateľa,

iv.     ostatné údaje dodávateľa/odberateľa ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

b.     na účel Účtovníctvo a daňová agenda:

i.     identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,

ii.     kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,

iii.     platobné údaje dodávateľa/odberateľa,

iv.     ostatné údaje dodávateľa/odberateľa, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

c.       na účel Marketing:

i.     identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa a iných osôb, ak na to udelili súhlas,

ii.     kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa a iných osôb, ak na to udelili súhlas,

iii.     ostatné údaje dodávateľa/odberateľa a iných osôb, ak na to udelili súhlas, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

d.     na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu:

i.     identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,

ii.     kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,

iii.     platobné údaje dodávateľa/odberateľa,

iv.     kópie dokladov dodávateľa/odberateľa,

v.     údaj, či ide o politicky exponovanú osobu a/alebo sankcionovanú osobu,

vi.     údaje o konečných užívateľoch výhod,

vii.     ostatné údaje dodávateľa/odberateľa, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

e.       na účel Registratúra:

i.     identifikačné údaje dodávateľa/odberateľa,

ii.     kontaktné údaje dodávateľa/odberateľa,

iii.     údaje dodávateľa/odberateľa ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu.

F.     PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.  Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovných právnych základoch:

a.    na účel Dodávatelia a odberatelia: zmluvný vzťah a opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu;

b.      na účel Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie zákonnej povinnosti;

c.       na účel Marketing: súhlas so spracúvaním osobných údajov;

d.     na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: plnenie zákonnej povinnosti;

e.       na účel Registratúra: plnenie zákonnej povinnosti.

G.     ZÍSKAVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.      Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje pre jednotlivé účely nasledovne:

a.      na účel Dodávatelia a odberatelia: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa;

b.      na účel Účtovníctvo a daňová agenda: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa;

c.       na účel Marketing: od Vás, ak ste na to udelili súhlas;

d.     na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa; z verejne dostupných zdrojov;

e.       na účel Registratúra: od Vás ako nášho dodávateľa alebo odberateľa.

H.   INFORMÁCIA, ČI IDE O ZÁKONNÚ ALEBO ZMLUVNÚ POŽIADAVKU NA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.   Spoločnosť ako prevádzkovateľ vyžaduje Vaše osobné údaje ako zákonnú alebo zmluvnú požiadavku v prípade nasledovných účelov:

a.       na účel Dodávatelia a odberatelia: zmluvná a zákonná požiadavka;

b.       na účel Účtovníctvo a daňová agenda: zákonná požiadavka;  

c.       na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: zákonná požiadavka;

d.        na účel Registratúra: zákonná požiadavka.

 

I.     INFORMÁCIA, ČI DOCHÁDZA K SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE PRÁVNEHO ZÁKLADU OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

1.     Spoločnosť ako prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem.

J.       DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na naplnenie vopred stanoveného účelu alebo počas ktorej trvá právny základ spracúvania Vašich osobných údajov, a to nasledovne:

a.       na účel Dodávatelia a odberatelia po dobu: trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení;

b.     na účel Účtovníctvo a daňová agenda po dobu: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;

c.       na účel Marketing po dobu: do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov;

d.     na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu po dobu: počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Vami a Spoločnosťou, prípadne aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán;

e.       na účel Registratúra po dobu: ukladajúcu zákonnými predpismi na úseku správy registratúry.

 2.   Spoločnosť garantuje, že po uplynutí vyššie uvedených dôb na spracúvanie Vašich osobných údajov, budú Vaše osobné údaje riadne zlikvidované a nebude ďalej dochádzať k ich spracúvaniu.

K.     INFORMÁCIA O VAŠICH PRÁVACH AKO DOTKNUTEJ OSOBY

1.  Spoločnosť ako prevádzkovateľ si Vás ako dotknutú osobu dovoľuje informovať, že voči Spoločnosti si môžete uplatniť nasledovné práva:

PRÁVO NA INFORMÁCIE PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na informácie znamená Vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní Vašich osobných údajov ako bude Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máte, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. Spoločnosť je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní Vašich osobných údajov, ak sa získavajú od Vás (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.

Ak by mala Spoločnosť v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne Vám pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Právo na prístup zahŕňa nasledovné tri čiastkové práva Vás, ako dotknutej osoby:

-       právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,

-     právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda Spoločnosť Vám poskytne kópiu Vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.

-       právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:

·        právo na informáciu o účeloch spracúvania,

·        právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov,

·       právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií,

·       právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie,

·      právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

·           právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

·         právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby,

·     v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania - právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,

·         ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

PRÁVO NA OPRAVU

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúva Spoločnosť neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)

Spoločnosť je povinná Vaše osobné údaje vymazať ak je splnený niektorý z dôvodov:

a)   osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b)   dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

c)   dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,

d)   osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e)   osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy),

f)     osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:

a)   s Vašim súhlasom alebo

b)   na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, budeme ako prevádzkovateľ informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)   spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)   prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d)   dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov:

1.   z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:

a)   v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo

b)   spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2.   ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

3.   v súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami, môžete, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

4.   z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ

Dotknutá osoba má právo:

a)   získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a

b)   preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

(i)       sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a

(ii)     ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov Spoločnosťou máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

L.     INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.             Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov je vždy dobrovoľný a založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, a preto ak ďalej nesúhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov na právnom základe súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho aby to malo vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

2.             Spoločnosť po tom, čo ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tieto vymaže a nebude ich už ďalej spracúvať na právnom základe súhlasu. Spoločnosť si Vás dovoľuje informovať, že ak existuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov, odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na takéto spracúvanie.

3.         Odvolanie súhlasu môžete vykonať tak ako ste ho udelili a to nasledovným spôsobom: zaslaním emailovej správy na emailovú adresu: office@complianceexperts.sk.

4.             Ak teda odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov bude to znamenať nasledovné:

a)   okamžite prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na účel, pre ktorý sa spracúvali na základe Vášho súhlasu a Vaše osobné údaje z príslušných databáz, vedených pre daný účel, vymažeme, a to v rozsahu spracúvania na základe Vášho súhlasu,

b)   ak neexistuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu, resp. neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie než Váš súhlas – Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje už spracúvať vôbec v žiadnom rozsahu,

c)   ak existuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu na daný účel – Spoločnosť bude Vaše osobné údaje spracúvať avšak iba pre tento iný účel, resp. na základe iného právneho základu.

M.   INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ĎALŠÍM OSOBÁM

1.             Spoločnosť ako prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným príjemcom:

a.       sprostredkovateľom: EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 120490/B;

b.     iným prevádzkovateľom: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 49513/B.

N.   INFORMÁCIA O PRENOSOCH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.      Prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje a Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučné na území Slovenskej republiky.

O.     INFORMÁCIA O PROFILOVANÍ/AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ

1.      Spoločnosť ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a automatizované rozhodovanie.

P.     INFORMÁCIA O MOŽNOSTI UPLATNENIA VAŠICH PRÁV

1.     V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať Spoločnosť na t. č. + 421 908 349 908 prípadne na e-mailovej adrese: office@complianceexperts.sk. V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Q.     PRÁVNY RÁMEC SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.      Európsky rámec

a)      Charta základných práv Európskej únie;

b)     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení korigenda.

2.       Národná legislatíva

a)      Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov);

b)   zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.