symbol korupciapng 

SLUŽBY PRE FINANČNÝCH AGENTOV

Naštartovať svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez rady skúsených profesionálov komplikované. Rozhodnutie odísť zo súčasnej pozície, zmeniť svoje nastavenie v biznise finančných služieb a založiť si vlastný biznis však býva väčšinou zložité, riskantné a niekedy aj ľudsky komplikované. 

Pridať sa k niektorej z väčších MLM brokerských štruktúr a akceptovať (často striktné) podmienky spolupráce alebo to skúsiť s niektorou zo spoločností prevádzkujúcich brokerpool garantujúcich vyššiu mieru vlastnej podnikateľskej slobody ale zároveň aj vyššiu mieru zodpovednosti, či urobiť principiálne rozhodnutie o založení vlastnej nezávislej brokerskej spoločnosti s licenciou samostatného finančného agenta? 

Práve v takýchto chvíľach je to najlepšie rozhodnutie spojiť sa s profesionálmi, ktorí zhodnotia potenciál, riziká a aktuálne možnosti finančného sprostredkovateľa založiť si vlastný biznis. V sektore biznisu finančných služieb a obzvlášť vo finančnom sprostredkovaní sa chyby neodpúšťajú, preto je dôležité urobiť ich v období vypätých emócií a profesionálnej neistoty čo najmenej, a to v spolupráci s niekým, kto biznisu finančných služieb rozumie, má nadhľad nad vašou situáciou a všetky možnosti formuluje výlučne v záujme klienta na základe dlhoročných skúseností a odborných znalostí.


Aké služby môžete od profesionálnych konzultantov očakávať? 

 • Posúdenie podnikateľského zámeru a spolupráca pri tvorbe obchodného plánu
 • Poradenstvo pri výbere právnej formy podnikania vo finančnom sprostredkovaní (podnikať ako fyzická osoba alebo právnická osoba?)
 • Poradenstvo pri založení obchodnej spoločnosti
 • Príprava stanov, zakladateľských listín, spoločenských zmlúv a akýchkoľvek ďalších právnych dokumentov potrebných na založenie a registráciu obchodnej spoločnosti
 • Spracovanie žiadosti o udelenie alebo zmenu povolenia NBS na činnosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu a zastupovanie v konaní pred NBS
 • Príprava a podanie žiadosti o registráciu na príslušný obchodný register a registrácia na daňovom úrade
 • Obstaranie prípadného ďalšieho požadovaného špeciálneho obchodného oprávnenia/licencie/koncesie/povolenia
 • Konzultácie pri tvorbe obchodných, produktových a províznych modelov
 • Vypracovanie interných noriem a smerníc podľa zákonných požiadaviek
 • Monitoring legislatívy a regulácie (pravidelné notifikácie a implementácia zmien)
 • Agenda ochrany spotrebiteľa a poskytovania informácií klientom pred uzatvorením zmluvy
 • Podpora pri riešení sťažností klientov a mimosúdne riešenie sporov
 • Spolupráca pri reportingu a dohľade NBS; zastupovanie pri kontrolách a auditoch NBS a ďalších štátnych a verejných orgánov
 • Posudzovanie súladu FinTech projektov a IT riešení s legislatívou
 • Identifikácia a riadenie rizík, Compliance management a služba externého Compliance Officera
 • Zmluvný manažment s podriadenými finančnými agentmi, spolupracovníkmi a zamestnancami
 • Kontrola a revízia zmlúv s finančnými inštitúciami
 • Komplexné vedenie agendy ochrany osobných údajov (GDPR) a služba externej zodpovednej osoby (DPO)
 • Podpora pri plnení povinností v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí (AML)
 • Zabezpečenie povinného vzdelávania a školení v oblasti GDPR a AML
 • Nastavenie systému oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing)
 • Poradenstvo v oblasti náboru a manažmentu ľudských zdrojov
 • Mentoring a coaching klientov pri rozbehu alebo transformácii ich obchodných aktivít

 Spojte sa s profesionálmi. Pre vlastný úspech.