Rizikové faktory (Red Flag Indicators) v oblasti virtuálnych aktív


Štandardy FATF

Virtuálne aktíva a súvisiace služby majú potenciál podporiť finančné inovácie a efektívnosť, ale ich špecifické vlastnosti vytvárajú aj nové príležitosti pre pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a inú trestnú činnosť. Možnosť rýchlo uskutočňovať cezhraničné transakcie nielenže umožňuje kriminálnym skupinám získavať, presúvať a uchovávať digitálne aktíva často mimo regulovaného finančného systému, ale aj zamaskovať pôvod finančných prostriedkov. Tieto faktory tiež zvyšujú prekážky pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti vnútroštátnymi orgánmi. V októbri 2018 Finančná akčná skupina (FATF) aktualizovala svoje štandardy s cieľom objasniť uplatňovanie jej štandardov v oblasti virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny a poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny) s cieľom okrem iného pomôcť jurisdikciám pri zmierňovaní rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojených s virtuálnymi aktívami a pri ochrane integrity globálneho finančného systému. V júni 2019 prijala FATF výkladovú poznámku k odporúčaniu č. 15 s cieľom ďalej objasniť uplatňovanie požiadaviek FATF v oblasti virtuálnych aktív a činnosti poskytovateľov služieb virtuálnych aktív, a to aj v súvislosti s nahlasovaním podozrivých transakcií. FATF pripravila stručnú správu o RED FLAG (RF) indikátoroch (indikátory červenej vlajky/varovné signály) prania špinavých peňazí a financovania terorizmu súvisiacich s virtuálnymi aktívami, aby pomohla oznamujúcim subjektom vrátane finančných inštitúcií, určených nefinančných podnikov a profesií a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív, identifikovať a odhaľovať podozrivé aktivity, ktoré môžu mať povahu neobvyklej obchodnej operácie.

RF INDIKÁTORY

Samotná prítomnosť RF indikátora nie je nevyhnutne dôvodom na podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Môže však byť podnetom na ďalšie monitorovanie a vyšetrovanie vykonávanej alebo vykonanej obchodnej operácie. V konečnom dôsledku môže byť klient schopný poskytnúť primerané vysvetlenie s dostatočným odôvodnením prítomnosti RF indikátora, a to obchodným alebo iným ekonomickým účelom transakcie.

VEĽKOSŤ A FREKVENCIA TRANSAKCIÍ

Aktuálne definované RF indikátory pre oblasť virtuálnych aktív je možné rozdeliť do niekoľkých typových skupín. Prvou skupinou sú RF indikátory týkajúce sa veľkosti a frekvencie transakcií, kam je možné zaradiť:

 • štruktúrovanie transakcií na malé sumy v podprahových hodnotách s cieľom vyhnúť sa povinnému vykazovaniu a reportovaniu transakcií,
 • vykonanie niekoľkých po sebe nasledujúcich transakcií s vysokou hodnotou za krátke časové obdobie, napríklad za 24 hodín v rozložených a pravidelných intervaloch, pričom sa nezaznamenávajú žiadne ďalšie transakcie počas dlhého obdobia po nich; uvedené je obzvlášť bežné v prípadoch súvisiacich s ransomvérom,
 • okamžitý prevod virtuálnych aktív k viacerým poskytovateľom služieb virtuálnych aktív zo slabo regulovaných jurisdikcií vrátane poskytovateľov služieb virtuálnych aktív registrovaných alebo usadených v iných krajinách,
 • podozrivé modely transakcií, ktoré vykazujú znaky nepravidelnosti, neobvyklosti alebo nezvyčajnosti, napríklad ak ide o prichádzajúce transakcie z mnohých nesúvisiacich peňaženiek v relatívne malých sumách (kumulácia finančných prostriedkov) s následným prevodom do inej peňaženky alebo úplnou výmenou kryptomeny za fiat menu,
 • premenu veľkého množstva fiat meny na virtuálne aktíva alebo veľkého množstva jednej kryptomeny na iné typy kryptomien bez logického obchodného vysvetlenia.

VZORCE TRANSAKCIÍ

Druhou skupinou sú RF indikátory týkajúce sa vzorcov transakcií. Sem sa spravidla zaraďujú:

 • viacnásobné transakcie bez obchodného významu alebo obchodne ťažko vysvetliteľné transakcie,
 • transakcie, ktoré zahŕňajú viacero virtuálnych aktív alebo viacero účtov bez logického obchodného vysvetlenia,
 • prichádzajúce transakcie z mnohých nesúvisiacich peňaženiek v relatívne malých sumách (kumulácia prostriedkov) s následným prevodom do inej peňaženky alebo úplnou výmenou za fiat menu.

TECHNOLOGICKÉ PRVKY ZVYŠUJÚCE ANONYMITU

Tretia skupina sú RF indikátory týkajúce sa technologických prvkov, ktoré zvyšujú anonymitu. Ide o prípady:  

 • transakcií klienta, ktoré zahŕňajú viac ako jeden typ virtuálnych aktív napriek tomu, že dodatočné transakčné poplatky súvisiace s ich nadobudnutím determinujú ekonomickú efektívnosť a výhodnosť takýchto operácií; ide najmä o tie virtuálne aktíva, ktoré poskytujú vyššiu anonymitu, ako napríklad kryptomena s posilnenou anonymitou (AEC) alebo privátne mince (na ochranu súkromia),
 • presunov virtuálnych aktív, ktoré fungujú na verejnom transparentnom blockchaine, ako je napríklad Bitcoin, na centralizovanú burzu a jej okamžitá výmena za kryptomenu s posilnenou anonymitou AEC alebo privátne mince,
 • abnormálnych transakčných aktivít (z hľadiska úrovne a objemu) s virtuálnymi aktívami inkasovanými na burzách z peňaženiek prepojených s platformami P2P (peer-to-peer); spravidla pôjde o transakcie, kde absentuje logické obchodné vysvetlenie,
 • transakcií využívajúcich služby mixingu a tumblingu, ktoré naznačujú zámer zneprehľadniť tok nezákonne získaných finančných prostriedkov medzi známymi adresami peňaženiek a darknetovým trhom,
 • finančných prostriedkov vložených alebo vybratých z adresy virtuálnych aktív alebo peňaženky s priamym a nepriamym prepojením na známe podozrivé zdroje vrátane darknetových trhovísk, služieb mixingu a tumblingu, pochybných stránok s hazardnými hrami alebo iných nelegálnych činností (napr. využívanie ransomvéru),
 • transakcií medzi partnermi, ktorí používajú rôzne anonymné šifrované komunikačné prostriedky (napr. fóra, chaty, mobilné šifrovacie aplikácie, online hry atď.) namiesto oficiálnej platformy poskytovateľa služieb virtuálnych aktív,
 • používania virtuálnych aktív, ktorých dizajn nie je dostatočne zdokumentovaný, alebo ktoré sú prepojené s možnými podvodmi alebo inými nástrojmi zameranými na realizáciu podvodných schém,
 • prijímania finančných prostriedkov od poskytovateľov služieb virtuálnych aktív alebo posielanie finančných prostriedkov poskytovateľom služieb virtuálnych aktív, ktorých procesy customer due diligence (CDD) alebo know your customer (KYC) sú preukázateľne slabé alebo neexistujú,
 • používania bankomatov/kioskov s virtuálnymi aktívami napriek vyšším transakčným poplatkom alebo umiestnených na vysokorizikových miestach, kde dochádza k zvýšenej trestnej činnosti. Jediné použitie bankomatu/kiosku ešte nepredstavuje RF indikátor, ale ak by bolo spojené s tým, že sa zariadenie nachádza vo vysoko rizikovej oblasti, alebo bolo použité na opakované malé transakcie, ide o relevantný indikátor podozrivého správania.

GEOGRAFICKÉ RIZIKÁ

Pranie špinavých peňazí využíva medzery v AML a presúva svoje nelegálne finančné prostriedky k poskytovateľom služieb virtuálnych aktív v jurisdikciách, ktoré neexistujú alebo majú minimálne predpisy v oblasti AML/CFT pre virtuálne aktíva ako aj pre samotných poskytovateľov služieb virtuálnych aktív. Tieto jurisdikcie spravidla nemajú režim povinnej registrácie alebo nevyžadujú od poskytovateľov služieb virtuálnych aktív povinné hlásenia o podozrivých transakciách. Tieto regióny tiež pravdepodobne v plnej miere nezaviedli preventívne opatrenia, ako to vyžadujú štandardy FATF.

Vo vysoko rizikových jurisdikciách sú riziká spojené najmä so zdrojovou, cieľovou a tranzitnou jurisdikciou. Týka sa to aj rizík spojených s pôvodcom transakcie a príjemcom finančných prostriedkov, ktorí sú súčasťou vysokorizikových jurisdikcií. Okrem toho sú relevantnými faktormi pre posudzovanie rizík aj štátna príslušnosť klienta, jeho bydlisko alebo miesto podnikania.

Práve indikátory týkajúce sa geografických rizík tvoria štvrtú skupinu RF indikátorov, pričom sem patria prípady, kedy:

 • klient využíva burzu virtuálnych aktív alebo služby Money Value Transfer Service so sídlom v zahraničí (vo vysoko rizikovej krajine), o ktorej je známe, že nemá adekvátnu reguláciu v oblasti AML/CFT pre subjekty zaoberajúce sa virtuálnymi aktívami, vrátane nedostatočných opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu k zákazníkovi (CDD) alebo opatrení typu "poznaj svojho zákazníka" (KYC),
 • klient posiela finančné prostriedky poskytovateľom služieb virtuálnych aktív pôsobiacim v jurisdikciách, ktoré nemajú predpisy týkajúce sa virtuálnych aktív, alebo ktoré nemajú legislatívne zavedené kontroly v oblasti AML/CFT,
 • si klient zriadi kancelárie alebo presunie kancelárie do jurisdikcií, ktoré nemajú žiadnu reguláciu týkajúcu sa virtuálnych aktív, alebo zriaďuje nové kancelárie v jurisdikciách, kde na to nie je zrejmý alebo racionálny obchodný dôvod.

PROFIL ODOSIELATEĽA A PRÍJEMCU 

Niektoré aktivity odosielateľov a príjemcov na kryptoburzách môžu indikovať podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo inú trestnú činnosť. Z tohto dôvodu je náležité a vhodné rozumieť aktivitám predávajúcich a nakupujúcich na kryptoburzách, pochopiť ich zmysel a účel, a v prípade potreby prijať nevyhnutné opatrenia. RF indikátory týkajúce sa profilov odosielateľa alebo príjemcu tvoria piatu skupinu RF indikátorov kam patria aj:

 • nezrovnalosti pri vytváraní účtu, napríklad vytváranie rôznych účtov pod rôznymi menami alebo transakcie iniciované z IP adries zo sankcionovaných jurisdikcií, z nedôveryhodných IP adries alebo IP adries, ktoré boli predtým označené ako podozrivé,
 • vytváranie viacerých samostatných účtov pod rôznymi menami s cieľom obísť obmedzenia obchodovania alebo limitov na výbery, ktoré zaviedli poskytovatelia služieb virtuálnych aktív, 
 • časté pokusy o otvorenie účtu v rámci toho istého poskytovateľa služieb virtuálnych aktív z tej istej IP adresy,
 • prípady, kedy odosielateľ/príjemca nemá dostatočné znalosti alebo poskytuje nepresné informácie o transakcii, zdroji finančných prostriedkov alebo vzťahu s protistranou,
 • nezrovnalosti počas procesu hĺbkovej kontroly klienta (CDD), napr. neúplné alebo nedostatočné informácie o klientovi, upravené fotografie alebo sfalšované identifikačné údaje na doklade počas onboarding procesu,
 • nezrovnalosti v profile klienta, napríklad zdieľané poverenia alebo prítomnosť na fórach spojených s nezákonnou činnosťou,
 • prípady, kedy je klient prostredníctvom verejne dostupných informácií známy orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu predchádzajúcej trestnej činnosti,
 • prípady, kedy odosielateľ sa nezdá byť oboznámený s technológiou virtuálnych aktív alebo online úschovou riešenou peňaženkami. Takéto osoby by mohli byť bielymi koňmi najatými profesionálnymi poskytovateľmi služieb prania špinavých peňazí, alebo ide o obete podvodu, ktoré sa stali bielymi koňmi za účelom prevádzania nezákonných príjmov bez toho, aby vedeli o ich pôvode (money muling),
 • prípady, kedy si klient, ktorý je výrazne starší ako je priemerný vek používateľov platformy, otvorí účet a vykonáva veľký počet transakcií. Uvedené môže naznačovať, že ide o potenciálnu úlohu bieleho koňa alebo obeť finančného zneužívania starších ľudí,
 • prípady, kedy klient nakupuje veľké sumy virtuálnych aktív, ktoré nie sú podložené dostupným majetkom alebo nie sú v súlade s jeho historickým finančným profilom, čo môže naznačovať pranie špinavých peňazí, úlohu bieleho koňa alebo obeť podvodu,
 • prípady, kedy klient často mení svoje identifikačné údaje vrátane e-mailových adries, IP adries alebo finančných informácií, ktoré môžu tiež naznačovať „prevzatie“ účtu klienta treťou osobou,
 • používanie jazyka (obsah komunikácie, spôsob vyjadrovania, používané pojmy) v poliach správ platformy poskytovateľa virtuálnych služieb, ktorý naznačuje, že transakcie sú vykonávané na podporu nezákonnej činnosti alebo použité na nákupe nezákonného tovaru, ako napr. drogy alebo ukradnuté informácie o kreditnej karte.

ZDROJE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ALEBO MAJETKU 

Zneužívanie virtuálnych aktív často súvisí s trestnou činnosťou, ako je napríklad nezákonné obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, podvodmi, krádežami a vydieraním (vrátane trestných činov s využitím kybernetických technológií). O bežných varovných signáloch týkajúcich sa zdroja finančných prostriedkov alebo majetku súvisiaceho s takouto trestnou činnosťou, a ktoré sú šiestou skupinou RF indikátorov, je možné hovoriť v prípadoch, ak ide o:

 • zdroj finančných prostriedkov alebo bohatstva, ktorý môže súvisieť s trestnou činnosťou, ako napr. nezákonné obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, darknetové trhovisko, online hazardné hry alebo podvodné ICO,
 • transakcie s bankovými kartami, ktoré sú spojené so známymi podvodmi, ransomvér schémami alebo darknetovými trhoviskami,
 • transakcie s virtuálnymi aktívami pochádzajúcimi z online služieb hazardných hier alebo určenými pre tieto služby,
 • používanie jednej alebo viacerých kreditných a/alebo debetných kariet, ktoré sú prepojené s peňaženkou s virtuálnymi aktívami na výber veľkého množstva fiat meny (krypto-plast), alebo prostriedky na nákup virtuálnych aktív pochádzajú z hotovostných vkladov na kreditné karty,
 • vklady na účet alebo adresu virtuálnych aktív, ktoré sú výrazne vyššie ako bežne realizované vklady a navyše s neznámym zdrojom finančných prostriedkov, po ktorých nasleduje konverzia na fiat menu, čo môže naznačovať krádež finančných prostriedkov,
 • nedostatočnú transparentnosť alebo nedostatočné informácie o pôvode a vlastníkoch finančných prostriedkov, napríklad využívanie schránkových spoločností alebo informácií uvádzaných v rámci prvotnej ponuky mincí (ICO), kde osobné údaje investorov nie sú k dispozícii; môže ísť aj o prichádzajúce transakcie z online platobného systému prostredníctvom kreditných/predplatených kariet s následným okamžitým výberom,
 • finančné prostriedky klienta, ktoré pochádzajú priamo zo služieb miešania (mixing services) poskytovaných tretími stranami alebo zo služieb peňaženkových tumblerov.

 

Upozornenie:

Zoznam vyššie uvádzaných RF indikátorov pre oblasť virtuálnych aktív nie je úplný. V súvislosti s prípravou nového alebo kontrolou existujúceho Programu vlastnej činnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a nastavením manažmentu rizík legalizácie v oblasti podnikania s virtuálnymi aktívami a poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny a služieb peňaženky virtuálnej meny odporúčame osloviť expertov na Compliance a AML.

 

ZDROJ:

FATF (2020), Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets,

FATF, Paris, France,

www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.html