Moneyval kritizuje Slovensko: Konfiškácia výnosov z trestnej činnosti nefunguje

Moneyval poukazuje na to, že slovenské orgány nedostatočne rozumejú rizikám spojeným s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Slovensku sa tiež vyčíta, že zaisťovanie majetku z trestnej činnosti prakticky nefunguje.

 

Koncom októbra zverejnil Výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Moneyval správu z piatej hodnotiacej návštevy Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila minulý rok na jeseň za účelom posúdenia miery implementácie medzinárodných štandardov vydaných Finančnou akčnou skupinou (Financial Action Task Force). Moneyval v 256 stranovej správe vyzýva orgány Slovenskej republiky, aby intenzívnejšie a efektívnejšie sledovali finančné toky pochádzajúce z výnosov trestnej činnosti, a to aj účinným využívaním inštitútov zaistenia a konfiškácie takýchto výnosov, a aby sa Slovensko dôsledne a systémovo zaoberalo riešením trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorá nie je zo strany dotknutých štátnych orgánov a inštitúcií zvládaná na očakávanej úrovni.

 

Stíhanie prania špinavých peňazí je nedostatočné

 

Moneyval poukazuje na to, že slovenské orgány nedostatočne rozumejú rizikám spojeným s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Zatiaľ čo niektorí prokurátori majú dostatočné vedomosti o hrozbách a rizikách prania špinavých peňazí, ktoré zahŕňajú aj organizovaný zločin, korupciu a počítačovú kriminalitu, zvyšok orgánov činných v trestnom konaní (najmä zložky kriminálnej polície), orgánov dohľadu a zástupcovia súkromného sektoru zakladajú svoje poznatky o rizikách prania špinavých peňazí len na zisteniach vyplývajúcich z dokumentu Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktorý však nie je veľmi kvalitným dokumentom, a teda nie je aplikovateľný ako výlučný a jediný zdroj informácií k problematike hodnotenia rizík prania špinavých peňazí. Moneyval tomuto kľúčovému slovenskému dokumentu vytýka výrazný časový odstup medzi získaním a spracovaním údajov a zverejnením dokumentu a obavy z presnosti a úplnosti uvádzaných zistení, pretože niektorým typom rizík ako sú využívanie fiktívnych spoločností, oblasť fintech problematiky, používania hotovosti a ďalšie vonkajšie hrozby, dokument nevenoval významnú pozornosť. Moneyval dospel tiež k záveru, že Slovenská republika dosahuje zlé výsledky pri využívaní a práci s informáciami finančnej povahy a ďalších relevantných informácií za účelom zhromažďovania dôkazov a sledovania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Od posledného hodnotenia Moneyvalu síce vzrástol počet odsudzujúcich rozsudkov za pranie špinavých peňazí, ale relevantná časť rozsudkov súvisí s jednoduchými priestupkami a prečinmi proti majetku, ako sú krádeže automobilov. Výsledky vyšetrovania a stíhania prania špinavých peňazí v prípade ďalších významných výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti zostávajú neuspokojivé a neodrážajú v dostatočnej miere skutočné riziká, ktoré v tejto oblasti v Slovenskej republike existujú.

 

Chýbajúce nástroje pre odhaľovanie prania špinavých peňazí

 

Za jeden z najväčších nedostatkov pre efektívne vykonávanie finančných analýz a sledovanie finančných transakcií považuje Moneyval chýbajúci centrálny register bankových účtov a nedostatok informácií o skutočných majiteľoch (konečných užívateľoch výhod). Zamestnanci finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sú síce erudovaní a schopní vypracovať zložité a komplexné finančné analýzy, ale pri riadení finančnej spravodajskej jednotky absentuje koherentný a koncepčný manažment, ktorý by dokázal poskytovať odborným zamestnancom útvaru dostatočnú komplexnú podporu. Moneyval označuje za dôležité nedostatky v samotnom mechanizme fungovania a kompetenciách finančnej spravodajskej jednotky a jej viac-menej len formálnu kompetenciu delegovania zistených prípadov na ďalšie vyšetrovanie iným (policajným a daňovým) orgánom. Správa Moneyvalu ďalej uvádza, že preventívne opatrenia smerujúce k zaisťovaniu výnosov z trestnej činnosti sú vážne limitované niekoľkými problémami, medzi ktoré patrí nedostatočné vykonávanie operatívnych analýz zameraných na podozrivé výnosy, logistické a procesné obmedzenia, legislatívne limity týkajúce sa zaisťovania majetku od tretích strán a zákonná požiadavka na unesenie dôkazného bremena požadovaného pre určité dočasné zabezpečujúce opatrenia. Zaisťovanie majetku a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti prakticky nefunguje a spravidla je možné získať len zlomok majetku páchateľov trestnej činnosti.

 

 Formálne kontroly povinných osôb

 

Správa sa dotýka aj Národnej banky Slovenska ako orgánu dohľadu, pričom Moneyval s ľútosťou konštatuje, že rozsah a hĺbka kontrol vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou a Národnou bankou Slovenska úplne nezohľadňuje prístup založený na existujúcich rizikách (risk based approach), a že podkladové zdroje dostupné pre kontrolné orgány sú celkovo nedostatočné. Je známou skutočnosťou, že kontroly v oblasti prania špinavých peňazí vykazujú znaky formálnosti a sústreďujú sa na kontrolu existencie zákonom vyžadovanej dokumentácie povinnej osoby a realizáciu periodických školení.

 

Vyšetrovanie prania špinavých peňazí suplujú neziskovky a médiá

 

Podľa Moneyvalu Slovensko vytvorilo „Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci“ v roku 2018, avšak v čase návštevy expertov Moneyvalu v roku 2019 sa proces registrácie subjektov práve začínal. Zatiaľ čo vyplňovanie registra postupne pokračuje, neexistujú súbežne žiadne mechanizmy na overovanie informácií o konečných skutočných vlastníkoch v čase registrácie s výnimkou registra partnerov verejného sektora, kde je však registrovaný obmedzený počet subjektov. Niektoré kontrolné mechanizmy dohľadávania konečných užívateľov výhod vykonávajú ex post štátne orgány, napríklad orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, ale dôležitú úlohu verejnej kontroly plnia  aj médiá a neziskové organizácie.

 

O nedostatkoch sa vie dlho, riešenie je v rukách politikov

 

Vyššie uvádzané závery v správe Moneyvalu do veľkej miery kopírujú a akcentujú zistenia lokálnych slovenských expertov, ktorí sa podieľali na spracovaní dokumentu Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (na dokumente pracovala 70 členná pracovná skupina zložená zo zástupcov verejného a súkromného sektora), a ktorý bol východiskovým dokumentom pre prípravu správy z piatej hodnotiacej návštevy expertov výboru Moneyval. Aj podľa slovenských odborníkov pôsobiacich v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí významnými determinantmi nízkej miery efektívnosti činnosti orgánov vynucujúcich právo pri odhaľovaní finančnej trestnej činnosti sú v podmienkach Slovenskej republiky najmä:

 

1. nedostatočné personálne a materiálne zabezpečenie finančnej spravodajskej jednotky, čo má priamy a negatívny dopad na výkon je základných činností. Tieto nedostatky vyplývajú najmä z organizačného postavenia finančnej spravodajskej jednotky v štruktúre Policajného zboru SR. Rovnako negatívny dopad má tiež absencia jasnej koncepcie plnenia úloh, čoho zjavnou príčinou je fluktuácia riadiacich pracovníkov. Výbor Moneyval už od roku 2011 zdôrazňuje svoje obavy z organizačného postavenia finančnej spravodajskej jednotky v policajnej štruktúre a v systéme ako celku, čo negatívne vplýva na schopnosť finančnej spravodajskej jednotky spojiť ministerstvá a ostatné štátne orgány za účelom účinného fungovania systému v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Odporúčania Výboru Moneyval zároveň poukázali na potrebu navýšenia personálnych a materiálových zdrojov pre finančnú spravodajskú jednotku, aby jej inštitucionálne postavenie v oblasti boja proti legalizácii a financovaniu terorizmu bolo posilnené a nie oslabované. Problémy pri získavaní informácií v rámci národného hodnotenia rizík a zmeny v personálnom obsadení v pracovných skupinách takisto preukázali nevhodné inštitucionálne postavenie finančnej spravodajskej jednotky (napr. aj v oblasti plnenia jej koordinačnej funkcie na úseku AML/CFT). Na čele finančnej spravodajskej jednotky je riaditeľ, ktorého ustanovuje do funkcie riaditeľ NAKA. Riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky pritom nemá personálnu právomoc a funkcia riaditeľa finančnej spravodajskej jednotky podlieha veľkej fluktuácii. Keďže finančná spravodajská jednotka nemá vlastný rozpočet, jej materiálne zabezpečenie činnosti nie je na primeranej úrovni. Služobné príjmy policajtov finančnej spravodajskej jednotky v hodnotenom období nezodpovedali ani priemernej hodnote služobných príjmov na iných odboroch v rámci NAKA; v hodnotenom období (2010-2015) dokonca došlo k znižovaniu služobných príjmov z dôvodu opatrení vynútených hospodárskou krízou.

 

2. v podmienkach Slovenskej republiky neexistuje špecializácia na úseku odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti, najmä vo forme absencie špecializovaných útvarov zaoberajúcich sa tzv. finančným vyšetrovaním. Táto skutočnosť má za následok aj nedostatočné zaisťovanie a odoberanie výnosov a príjmov z trestnej činnosti (a náhradu spôsobnej majetkovej, resp. hospodárskej škody). Uvedený nedostatok má vyslovene horizontálny charakter a má priamy presah aj na stíhanie finančnej trestnej činnosti.

 

3. absencia centrálneho registra bankových účtov a nemožnosť sledovania pohybov na účte on-line a absencia systematickej prípravy orgánov činných v trestnom konaní, vrátane súdov, v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a zaisťovania majetku. Z hľadiska horizontálneho prístupu k efektívnemu preverovaniu a odhaľovaniu trestnej činnosti je negatívnym faktom tiež absencia prepojenia v súčasnosti existujúcich systémov polície, prokuratúry a súdov.

 

4. v súvislosti so zaisťovaním majetku je problémom aj chýbajúci subjekt, ktorý by komplexne spravoval všetok zaistený majetok (a výkon majetkových rozhodnutí). Viaceré príslušné orgány poukazujú na absenciu úradu na spravovanie zaistených príjmov a vecí z trestnej činnosti a úradu na navrátenie zaistených príjmov a vecí z trestnej činnosti oprávneným vlastníkom a poškodeným. Aplikačné problémy boli identifikované najmä v oblasti zaistenia majetku nadobudnutého za finančné prostriedky z trestnej činnosti získané inou osobou, ako aj pri niektorých podmienkach na uplatňovanie zaisťovacích inštitútov prístupných na zaistenie výkonu majetkového trestu, napr. preukazovanie dôvodnej obavy, že výkon tohto trestu bude zmarený alebo sťažený. Problematickým sa javilo aj zaistenie náhradnej hodnoty. Prakticky bolo náročné zaisťovať majetok tretích strán. Zaistiť majetok tretích strán nebolo možné, okrem majetku páchateľa, ktorý sa zmiešal s majetkom tretej strany. Operatívni pracovníci polície v podstate nemali žiadnu možnosť zaistiť výnos z trestnej činnosti podľa zákona o policajnom zbore. Právna úprava neumožňovala v dostatočnej miere zaisťovanie veci a majetku z dôvodu, že v niektorých prípadoch ho viaže až na procesné postavenie obvineného.

 

Výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Moneyval sa na základe výsledkov svojho hodnotenia rozhodol uplatniť rozšírený postup kontroly a vyzval Slovensko, aby v septembri 2022 podalo v súvislosti s realizáciou odporúčaných krokov doplňujúcu správu. Štát by mal teda v najbližších mesiacoch upriamiť pozornosť na viacero z vyššie uvedených problémov v oblasti prania špinavých peňazí, a to vrátane otvorenia odbornej diskusie o súčasnom inštitucionálnom zakotvení finančnej spravodajskej jednotky, nakoľko otázka, či je postavenie a kompetencie finančnej spravodajskej jednotky a jej zaradenie v štruktúre NAKA optimálnym riešením, začína byť už celkom oprávnená.