Čo je Compliance?

Aj vy ste sa už pri svojom podnikaní stretli s pojmom compliance, avšak ste vlastne ani poriadne nevedeli, čo tento pojem znamená? Z našich doterajších skúseností vieme, že mnohí podnikatelia si opakovane kládli otázku, či ide o nejakú osobu, prípadne oddelenie, ktoré síce evidujú, že existuje, avšak o jeho fungovaní prípadne o výsledkoch nemali žiadne bližšie vedomosti.

Compliance vychádza z anglického slovného spojenia to comply with, teda byť v súlade s niečím. Nejde však len o súlad s právnou reguláciou ako si mnohí myslia, ale aj o súlad s/so

  • etickými kódexami,
  • internými predpismi,
  • zásadami poctivého obchodného styku,
  • zmluvnými záväzkami,

ako aj ďalšími compliance požiadavkami, ku ktorých dodržiavaniu sa podnikateľ zaviazal.

Je nesporné, že problematika compliance nie je už témou len vo veľkých spoločnostiach, ale čoraz viac rezonuje aj v malých a stredných podnikoch, ktoré majú záujem byť jednak v súlade so všetkými relevantnými právnymi/neprávnymi požiadavkami, ale zároveň sa aj určitým spôsobom odlíšiť od konkurencie, resp. byť spoločnosťou s určitou pridanou hodnotou. Následne môže túto pridanú hodnotu podnikateľ vyžadovať aj od svojich obchodných partnerov a tým nepriamo zvyšovať zodpovedné podnikanie a compliance kultúru naprieč celou spoločnosťou.

Ako už bolo spomenuté na začiatku, compliance nemusí nevyhnutne predstavovať samostatné oddelenie, rovnako ani osoba compliance officera nemusí byť vždy interným zamestnancom spoločnosti. Compliance je nutné vnímať predovšetkým v rovine určitého systému, ktorý spočíva v zachytení a analýze záväzných pravidiel regulujúcich činnosť podnikateľa a ich následnej implementácii do vnútorných postupov a procesov tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere zachovaná legálnosť a etika podnikania. Inak povedané, compliance predstavuje nástroj, ako si môže podnikateľ plniť svoje povinnosti s odbornou starostlivosťou.

Rovnako to platí aj o funkcii compliance officera, ktorého činnosť je pre gro podnikateľov neznáma. Najlepšie to vystihuje nasledovný slogan:


"Compliance officer is someone, who solves a problem you didn´t know you had in a way you don´t understand."


Systém compliance, resp. jeho robustnosť sa bude líšiť v závislosti od veľkosti spoločnosti s tým, že činnosti compliance officera môže samozrejme vykonávať aj interný zamestnanec, avšak s každoročnou nádielkou nových právnych predpisov, noviel, regulácie a pod., to bude preňho z roka na rok ťažšie, a preto bude podnikateľ skôr či neskôr nútený zvážiť vytvorenie tejto funkcie a prijatie osoby, ktorá bude skutočne venovať 100% svojho času zachovávaniu zákonnosti podnikania spoločnosti.

Obe situácie, t. j. aj zavedenie a nastavenie systému compliance, ako aj činnosť compliance officera vie podnikateľ ľahko zabezpečiť prostredníctvom ComplianceExpertsTM, a to konkrétne prostredníctvom niektorého z ponúkaných balíkov, pričom už len zavedenie systému compliance do spoločnosti je súčasťou základného balíka, ktorý podnikateľovi predovšetkým odľahčí jeho zaťaženie spôsobené právnou reguláciou a na druhej strane mu umožní sa naplno sústrediť na svoje podnikanie.


24/08/2020/ComplianceExperts